1. Regulamin określa zasady przebywania oraz korzystania z usług ImperiumVR mieszczącego się pod adresem ul. Nowolipie 16 w Warszawie, NIP: 9222944290, zwanego dalej Organizatorem.
 2. Wyrażenie chęci korzystania z usług, w tym dokonanie rezerwacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, a jej brak uniemożliwia korzystanie z usług.
 4. Klienci oraz osoby zainteresowane korzystaniem z usług zobowiązane są zachowywać się na terenie obiektu w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu innych osób, w szczególności osób przebywających na platformach przeznaczonych do gry.
 5. Na platformach do gier obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • palenia tytoniu,
  • spożywania alkoholu oraz spożywania środków psychoaktywnych,
  • wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób pod wpływem środków psychoaktywnych,
  • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych osób,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zachowywania się w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi.
 7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
  • W przypadku Klientów, u których kiedykolwiek wystąpiły np. objawy związane z chorobami serca, epilepsją, zaburzeniami układu nerwowego, zaburzeniami psychicznymi, występowaniem stanów lękowych, choroby lokomocyjnej, a także Klientów spożywających leki mające wpływ na zmiany samopoczucia - korzystanie z urządzeń VR należy uzgodnić z lekarzem.
  • Kobiety w ciąży zobowiązane są uzgodnić korzystanie z urządzeń VR z lekarzem.
  • Osoby wyżej wymienione korzystają z urządzeń VR na własną odpowiedzialność oraz mają obowiązek poinformować obsługę o wystąpieniu danych okoliczności.
 8. Korzystanie ze sprzętu VR dostępnego na terenie obiektu może spowodować m. in. ból głowy, zawroty głowy, bóle mięśni, pogorszenie samopoczucia, wymioty. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka godzin po zakończeniu gry.
 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, także tych nie wymienionych wyżej należy niezwłocznie zdjąć okulary wirtualnej rzeczywistości oraz powiadomić obsługę obiektu.
 10. Opuszczenie lokalu bez zgłoszenia objawów niepożądanych oznacza, że objawy niepożądane nie wystąpiły.
 11. Klient jest zobowiązany:
  • W przypadku wcześniejszej rezerwacji - przybyć do obiektu 10 minut przed wskazaną w rezerwacji godziną.
  • Dokonać opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem lub obowiązującą w danym momencie promocją.
 12. Płatność dokonywana jest gotówką, kartą lub telefonem.
 13. Brak opłaty oznacza rezygnację z korzystania z usług.
 14. Obsługa zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji oraz przerwania gry uczestnika z przyczyn od niej niezależnych, np. awarii prądu, awaria działania Internetu. W takim przypadku obsługa uzgadnia z Klientem inny możliwy termin skorzystania z usług. Jeżeli brak możliwości korzystania z usług lub przerwanie możliwości korzystania z usług wystąpi po dokonaniu opłaty – zwrot opłaty następuje w formie uzgodnionej przez Organizatora z Klientem (gotówką lub w formie przelewu w terminie 7 dni). Klient nie ma prawa do odszkodowania.
 15. Klient, który zrezygnuje z gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu dokonanej opłaty.
 16. Z uwagi na charakter niektórych udostępnianych treści ( np. zawierających elementy przemocy lub wywołujących silne pobudzenie) mogą być one udostępniane jedynie osobom pełnoletnim.
 17. Osoby do 16 roku życia mogą korzystać z usług obiektu jedynie pod nadzorem osoby dorosłej, która bierze za nie pełną odpowiedzialność.
 18. W przypadku osób niepełnoletnich obsługa może odmówić korzystania z części lub całości odtwarzanych treści.
 19. Klient odpowiada za umyślne szkody w powierzonym na czas gry sprzęcie. Wszelkie nieprawidłowości działania sprzętu Klient ma obowiązek zgłosić obsłudze w momencie ich wystąpienia.
 20. Klient ponosi odpowiedzialność za uszczerbki na zdrowiu własnym jak i na zdrowiu innych uczestników wynikłe z nieprzestrzegania postanowień Regulaminu oraz niezastosowania się do poleceń obsługi.
 21. Sytuacje sporne rozstrzyga obsługa.
 22. W sytuacji gdy Klient nie zgadza się z decyzją obsługi lub ma zastrzeżenia do jakości usługi ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@imperiumvr.pl.
 23. Klient odpowiada za prywatne przedmioty wniesione na teren obiektu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub uszkodzone na terenie obiektu.
 24. Obiekt jest monitorowany. Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji monitoringu. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania nagrań monitoringu w celach dowodowych odpowiednim służbom (np. ochrona obiektu, policja oraz inne służby działające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP), o ile monitoring w czasie wystąpienia sytuacji spornej był aktywny i Organizator posiada nagrania z danego momentu. Monitoring nie jest udostępniany Klientom oraz osobom postronnym.